You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie...

Strona korzysta z plików cookie w celu umożliwienia skorzystania z podstawowych funkcji strony takich jak np. nawigacja (istotne cookie), w celu zapamiętania pewnych ustawień (funkcjonalne cookie), w celu analizowania zachowań użytkowników na poszczególnych stronach internetowych (analityczne cookie) oraz zbierania informacji (biznesowe cookie).

Sprawdź Politykę prywatności aby uzyskać więcej informacji.

Nasza oferta

Komunikat z dnia 25.06.2020
Informacje o rekrutacji
Informacje o rekrutacji

Co zrobić, by zostać uczniem naszej szkoły

 1. Umówić się na rozmowę rekrutacyjną z dyrektorem szkoły w dogodnym terminie.
  • W rozmowie bierze udział rodzic i dziecko.
  • tel.: +48 730 303 431
  • e-mail: szkoła.podstawowa@scholasticus.pl
 2. Wypełnić wstępne podanie do szkoły i przekazać je podczas rozmowy rekrutacyjnej.
 3. Dokonać opłaty wpisowej na otrzymany ze szkoły numer rachunku bankowego.
 4. Złożyć w sekretariacie szkoły oryginały dokumentów: podanie, kwestionariusz osobowy, świadectwo szkolne, karta zdrowia, 2 zdjęcia legitymacyjne.
 5. Wziąć udział (rodzice) w spotkaniu z dyrektorem szkoły i podpisać umowę edukacyjną.

Kryteria przyjęcia do szkoły

Do klasy  I

 • spotkanie zapoznawcze z dzieckiem oraz spotkanie rodzica/prawnego opiekuna z dyrektorem szkoły

Do klas II – VIII

 • rozmowa kwalifikacyjna rodzica/prawnego opiekuna i dziecka z dyrektorem szkoły
 • wyniki nauczania uzyskane w klasie programowo niższej, tj.: średnia ocen,

W przypadku, gdy klasą programowo niższą była klasa objęta nauczaniem wczesnoszkolnym, brana będzie pod uwagę roczna ocena opisowa z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz ocena zachowania;

 • ocena z zachowania
 • złożenie odpowiedniej dokumentacji: podanie, kwestionariusz osobowy, świadectwo szkolne, karta zdrowia, 2 zdjęcia

Informacje dodatkowe:

 1. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia uczniów do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły
 2. Dyrektor Szkoły może na podstawie analizy dokumentów odstąpić od konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 3. Do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz spotkań z dziećmi Dyrektor Szkoły może oddelegować innego nauczyciela lub pracownika szkoły
 4. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają kandydaci:
  1. których rodzeństwo uczęszcza do naszej szkoły lub ją ukończyło
  2. będący laureatami konkursów wojewódzkich
 6. Liczba miejsc jest ograniczona
 7. Dopuszcza się możliwość naboru dodatkowego – w przypadku wolnych miejsc.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 730 303 431. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia dla Państwa dogodnego terminu spotkania.